AN Forums

Naruto / Naruto Shippūden / Boruto

Warning - contains spoilers

The Legendary Cat of the Izuno Clan | Boruto: Naruto Next Generations

Sasuke’s Betrayal | Naruto, Set 5 | VIZ

Hashirama vs Madara | Naruto Shippuden

Naruto vs. Sasuke - Naruto’s Strength | Naruto, Set 5 | VIZ

Warning - contains spoilers

Sarada vs Cho-Cho | Boruto: Naruto Next Generations

Official English Trailer | Boruto: Naruto Next Generations - The Mujina Gang | VIZ

ANN Interview: Naruto Series Composer Yasuharu Takanashi

by Jacki Jing, Nov 24th 2021

Sasuke vs. Naruto’s Shadow Clones | Naruto, Set 5 | VIZ

Warning - contains spoilers

Tsubaki vs Denki | Boruto: Naruto Next Generations

Himawari’s Birthday | Boruto: Naruto Next Generations

Q&A with Maile Flanagan | Naruto | VIZ