Doreiku The Animation / Dorei-ku: Boku to 23-nin no Dorei


#41

Doreiku The Animation, Ep 11 (Dubcast), is live at HIDIVE


#42

Doreiku The Animation, Ep 12 (Dubcast) :end:, is live at HIDIVE